Disclaimer

Verveel.nl bevat verwijzingen en hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Verveel.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van Verveel.nl. Verveel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Verveel.nl geeft geen garantie noch aanvaardt Verveel.nl enige vorm van aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze sites of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Over de uitslag van de prijsvragen die vermeld staan op Verveel.nl kan niet worden gecorrespondeerd.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@verveel.nl

Het beeldmateriaal m.b.t. de filmpjes op Verveel.nl wordt geƫxploiteerd door externe partners. Deze externe partners zijn verantwoordelijk voor de dienst en alle verplichtingen die hieruit voortvloeien en vrijwaarden Verveel.nl tegen iedere aanspraak door derden en alle kosten en schade die hieruit voortkomen. Verveel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie (waaronder ook film- en/of videomateriaal wordt verstaan) op de website van Verveel.nl. De filmpjes op de website van Verveel.nl zijn altijd afkomstig van derden en bevatten geen zelfontwikkeld materiaal afkomstig van Verveel.nl.

Verveel.nl is, onder meer, maar niet uitsluitend, niet aansprakelijk voor het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, aangezien de filmpjes allemaal van derden afkomstig zijn. Verveel.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Verveel.nl. Verveel.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden. Niets van Verveel.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt prive van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio- of televisie-uitzending. De inhoud van de op de site geplaatste filmpjes vertegenwoordigt niet de mening of visie van Verveel.nl. Verder propageren wij geen roekeloos gedrag, vandalisme of het nabootsen van de in de filmpjes aangeboden inhoud. Verveel.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel opgelopen door iets wat mogelijk in een van de op Verveel.nl geplaatste filmpjes wordt vertoond.